Erzurum Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 12731

Ticaret Ünvanı

 KALE BLOKBİMS HAFİF YAPI ELEMANLARI İNŞAAT MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi Ata Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi B Blok No:118 Yakutiye/Erzurum

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/03/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 15/04/2021 tarihinde, gerekli çoğunluk sağlanamazsa 22/04/2021 tarihinde çoğunluk aranmaksızın saat: 14:00’da, Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi Ata Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi B Blok No:118 Yakutiye/Erzurum adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018, 2019, 2020 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

                Kadim TANRIVER

           Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

  1. Yoklama ve Açılış
  2. Toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi
  3. 2018, 2019, 2020 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve ibrası
  4. 2018, 2019, 2020 yılları Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması müzakeresi ve ibrası
  5. Yönetim Kurulu seçimi ve süresi.
  6. Türk Ticaret Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerilerin görüşülerek karara bağlanması
  7. Yönetim Kuruluna vermiş oldukları hizmetler neticesinde Huzur Hakkı verilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
  8. Şirket sermayesinin artırılması hususunda, Geçmiş yıl karlarının ve Ortaklara olan borçların şirket sermayesine eklenerek, sermayenin 23.847.000,00 TL’den 28.450.000,00 TL’ye çıkarılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.